Kommentár a Biszku-ügyhöz – bevezetés az ’56-os emlékév elé

Mozgasterblog.hu - 2016.01.20.

  • Megosztás
  • 2016. January 20.

A mottóban idézett szöveg 1947-ben hangzott el Farkas Mihály, Rákosi egyik legközelebbi munkatársa szájából, a súlyosan elcsalt kékcédulás választások után. Jó munkát végeztek: akkora a kommunista diktatúra keretei már készen álltak, már csak néhány lépés volt hátra, hogy a totális rendszer teljes fordulatszámon pöröghessen. 1957-ben, majdnem pontosan tíz évvel a mottóban idézett szöveg elhangzása után Kádár János, az újra-berendezkedő kommunista diktatúra vezetője a forradalom leverését követően Farkashoz hasonló elégedettséggel állapíthatta meg: „Nálunk minden hatéves gyerek tudja azt, hogy proletárdiktatúra van. Azt is tudják, már a kisgyerekek is, hogy a proletárdiktatúrát a párt irányítja, vezeti, testesíti meg.”.

Közös múltunk tisztázásával kapcsolatban a tavalyi év egyik legfontosabb fejleménye volt, hogy a kommunista diktatúra egyik fő ikonja, Biszku Béla végre bíróság előtt felelhetett a tetteiért. De valójában miről szól ez a per, melyek a fő kérdések, amelyeket az eljárás felvet?

Röviden összefoglalva: annak a kérdésnek kell bizonyítást nyernie a jog nyelvén, hogy felelős volt-e az állampárt vezetésének legszűkebb köre a sortüzekért. Ha pedig felelős, akkor az iratok alapján ezt hogyan lehet bizonyítani?

Erre jogi értelemben a választ, tekintve, hogy folyamatban levő ügyről van szó, maguknak a jogalkalmazóknak kell adni. Történeti értelemben azonban világosan leírható, hogy miről van szó.

A fő kérdés tehát így hangzik: vajon a karhatalmisták leadhattak-e volna bő egy hónapon keresztül sortüzeket a kommunista párt, az MSZMP tudta és akarata nélkül? Aligha kétséges, hogy a válasz egyértelmű nem. Ha létezett olyan, hogy „pártállam” – márpedig létezett – akkor egyértelmű, hogy a hatalmat a kezében tartó kommunista párt ilyen fajsúlyú ügyekben még az újraszerveződés időszakában is meghatározó szereppel bírt.

A másik, átfogó történeti kérdés pedig így hangzik: hogyan lehet ezt az iratokból kimutatni? Konkrétabban: szükség volt-e írásbeli tűzparancsra? A válasz erre is egy határozott „nem”, mégis ezt a kérdést érdemes kicsit körüljárni. A kommunista szómágia egyik fontos részét képezte az a szakzsargon, ami lehetővé tette, hogy elleplezzék a dolgok valódi jelentését, és egy olyan közös gondolkodás számára teremtsenek platformot, amely szándék- és akarati egységet is létrehozott. Ezt egy távolabbi példával érdemes szemléltetni. Lenin 1922-ben a kommunista párt kongresszusához intézett feljegyzésében Trockijról úgy emlékezett meg, hogy a „munka tisztán adminisztratív oldala” iránt érez „túlzott vonzalmat”. Figyelembe véve, hogy Trockij a bürokrácia iránt mély megvetést érzett és általában a rendszerezett munka sem volt ínyére, érthetetlennek tűnik Lenin megjegyzése. De valójában miről van szó? Az „adminisztratív intézkedések” a kommunista zsargonban a bírósági eljárásokat, internálást, kivégzéseket, túszok szedését, börtönbüntetéseket és más hasonló akciókat jelentettek. Így már érthető a megjegyzés: Trockij ugyanis könyörtelen és elszánt forradalmár volt, a vörös terror egyik arkangyala, vagyis inkább ark-démona. Ez a fogalmi rendszer magyar viszonylatban is érvényesült. Az „adminisztratív” jelző példájánál maradva, az MSZMP Adminisztratív Osztálya (később Közigazgatási és Adminisztratív Osztály) látta el a honvédelem, az állam- és közbiztonság, az igazságszolgáltatás, a tanácsi és államhatalmi, valamint államigazgatási szervek pártirányítását és ellenőrzését. Vagyis felügyelte a terror megvalósítására képes gépezetet. Ugyanennek a szakzsargonnak a logikája érvényesült az 56-os forradalom idején is.

Az 1956. december 4-én az MSZMP Katonai Tanácsában például a következő kijelentések hangzottak el: „A másik ilyen probléma, amit fel kell vetni, hogy hogyan ítélik meg a karhatalmi parancsnokok a helyzetet, hajlandók-e tüzelni a tömegekre, különösen, ha fegyvereket látnak. Feladatul kell adni a karhatalmi ezredparancsnokoknak, hogy készítsék fel a tisztiezredeket a várható eseményekre. Értékelni kell előttük a helyzetet, össze kell hívatni a század- és szakaszparancsnokokat, meg kell indítani ebben a vonatkozásban is az agitációs propagandamunkát.”. Ez bizony alig burkoltan azt jelentette, hogy a tüntetőkre lőni kell, és ha a sortüzet leadó karhatalmisták fegyveresek részvételét jelentik a tüntető tömegben, akkor az mindenre felmentést ad. Mindezt akkor tárgyalta a kommunista párt által felügyelt katonai tanács, amikor a fegyveres ellenállás lényegében már véget ért, egy-két helyen léteztek csak a harcot is vállaló fegyveres csoportok, legfeljebb néhány tucatnyi taggal.

A szakzsargon létezése mellett arra is érdemes figyelni, hogy a kommunista párt bűnöző szervezet volt, vezetői pedig tapasztalt politikai gengszterek. Direkt írásos nyom hátrahagyása nem állt érdekükben. Elszólások persze akadtak, főként, amikor egymás között voltak. Biszku 1958-ban például a következőket mondta: „amit a Politikai Bizottság meghatároz, az egyes kommunistáknak is, és a politikai nyomozó állománynak, hogy úgy mondjam, az asztalon lévő Bibliának kell lennie”.

Összefoglalva tehát az ügy lényegét: a kommunista állampárt vezetésének felelőssége történeti és politikai vonatkozásban egyértelmű, a forrásokat azonban a kommunista korszakra vonatkozó premisszák mentén kell elemezni, és a kommunista zsargont megfelelően kell értelmezni. Hogy mindezt a bíróság hogyan tudja értékelni, az egy másik kérdés. Azonban az enyhén szólva is furcsa helyzetet eredményezne, ha a történeti és a jogi értékelés egymással homlokegyenest szemben állna.

A 2016-os év az utolsó kerek évforduló, amikor az ’56-os forradalom és szabadságharc veteránjai nagyobb számban köztünk vannak. Vajon milyen érzéseik lesznek életük alkonyán, ha ez az utolsó, nagyobb lélegzetű, szimbolikus ügy kutyakomédiává silányul?


Kapcsolódó tartalom


Címkék

Máthé Áron Biszku per '56-os emlékév kommunizmus MSZMP Kádár János