Állami Egyházügyi Hivatal

  • Megosztás
  • 2016. May 12.

Az Állami Egyházügyi Hivatal tisztségviselői, 1951–1989

A vallási ügyek igazgatása 1951-ig a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium szervezetrendszerén belül a vallásügyi főcsoport feladata volt. Ezt követően állították fel Magyarországon is szovjet mintára – de a kelet-közép-európai országokhoz képest viszonylag későn – az Állami Egyházügyi Hivatalt (ÁEH). A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Titkárságának 1951. május 4-i ülésén elfogadott határozat alapján beterjesztett törvényjavaslatot az Országgyűlés május 18-án vita és hozzászólás nélkül, egyhangúlag megszavazta, s az 1951. évi I. törvényt másnap, május 19-én ki is hirdették. Az ÁEH a Minisztertanács közvetlen felügyelete alatt állt, kivéve az 1957. január 1. és 1959. június 2-a közötti időszakot, mikor a Művelődésügyi Minisztérium szervezetén belül működött. Élén az Elnöki Tanács által kinevezett elnök állt, 1968-tól államtitkári rangban. Az ÁEH-t a rendszerváltozás kezdetén, 1989. június 30-ával jogutód nélkül megszüntették (1989. évi 14. tvr.).

A hivatalt létrehozó törvény, illetve az annak végrehajtása tárgyában kiadott minisztertanácsi rendelet szerint az ÁEH-t elsődlegesen a vallásfelekezetekkel kötött (kényszer)egyezmények és megállapodások végrehajtására hozták létre, ugyanakkor az elé kitűzött célok, feladatok sok lehetőséget adtak az egyházak és felekezetek tevékenységének fokozatos korlátozására, háttérbe szorítására.

Jelen összeállításunkban elsősorban az ÁEH vezetőinek, magasabb tisztséget betöltő munkatársainak életrajzait bocsátjuk közre. A munkát tovább folytatjuk, célunk, hogy a politikai munkatársak, az ÁEH központjában és vidéken, a püspökségekre küldött megbízottak, illetve a megyei tanácsok keretében működő egyházügyi tanácsosok, egyházügyi előadók életútját is be tudjuk mutatni. Utóbbiakat az ÁEH elnökének egyetértésével a megyei tanács elnöke nevezte ki, s bár a tanácsi apparátusba tartoztak, szervesen együttműködtek az ÁEH politikai munkatársaival, az ÁEH iránymutatása szerint dolgoztak, és jelentéseiket a hivatalnak küldték meg.


A szócikket írta: Soós Viktor Attila

Szerkesztette: Simon István