2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  • Megosztás
  • 2015. August 27.

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

III. Közszolgáltatások

IV. A szerv nyilvántartásai

V. Nyilvános kiadványok

VI. Döntéshozatal, ülések

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

VIII. Pályázatok

IX. Hirdetmények

X. Közérdekű adatok igénylése

XI. Közzétételi listák

XII. Minősítések felülvizsgálata

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye

A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala Főigazgatójának 10/2020. (IV.30.) számú utasítása a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

feltöltés alatt

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Jelen közzétételi egység nem értelmezhető.

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Jelen közzétételi egység nem értelmezhető.

III. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (továbbiakban: NEB tv.) 20. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a Bizottság az 1944. december 21. és 1990. május 2. közötti időszak átfogó elemzésével és a kommunista diktatúra működésének feltárásával összefüggésben ismeretterjesztést végez és oktatási segédanyagokat ad ki.

A NEB tv. 25. § a fentieket azzal egészíti ki, hogy a Bizottság a 20. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladata érdekében a felnövekvő generációk számára oktatási anyagokat készít.

A Bizottság mindezidáig nem készített oktatási anyagokat.

IV. A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

feltöltés alatt

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

feltöltés alatt

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

feltöltés alatt

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

feltöltés alatt

V. Nyilvános kiadványok

A NEB kiadványai

VI. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Ideiglenes Ügyrendje

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Ideiglenes Ügyrendjének módosítása

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága döntéseiben nincs mód állampolgári közreműködésre.

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Ideiglenes Ügyrendje

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Ideiglenes Ügyrendjének módosítása

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

1088 Budapest, Vas utca 10.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

feltöltés alatt

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága üléseinek idejét a Bizottság Elnöke határozza meg. Az ülések nem nyilvánosak.

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága ülései nem látogathatók.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Ülésenkénti bontásban.

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

feltöltés alatt

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága jogalkotási javaslatokat készít önállóan, illetve az Országgyűlés kérésére, amelyekkel elősegíti a kommunizmus bűneinek feltárását, ezáltal pedig a demokratikus jogállamiság kiteljesedését.

Jogalkotási javaslataink ez alábbi linken érhetők el:

Jogalkotási koncepciók

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A rovat nem értelmezhető.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

A rovat nem értelmezhető.

VIII. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által ezidáig nem írt ki pályázatot.

IX. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv ezidáig nem tett közzé hirdetményeket, illetve közleményeket.

X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatigénylés rendje.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Jogi Főosztály

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Postacím: 1088 Budapest, Vas utca 10.
Telefon: 06-1-800-1450
Fax: 06-1-391-1130
E-mail: info@neb.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Schubert István adatvédelmi felelős

5.A Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának hatályos és teljes szövege

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala Főigazgatójának 18/2020. (VI.23.) számú utasítása az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának kiadásáról

6. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Éves jelentés 2023

7. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala nem kötött ilyen szerződést és nem adott ki ilyen tárgyban általános szerződési feltételeket.

8. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala nem kötött ilyen szerződést és nem adott ki ilyen tárgyban általános szerződési feltételeket.

XI. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A közfeladatot ellátó szerv nem rendelkezik különös és egyedi közzétételi listával.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A közfeladatot ellátó szerv nem rendelkezik különös és egyedi közzétételi listával.

Az egységes közadatkereső rendszer az alábbi linken érhető el:

http://www.kozadat.hu/kereso/intezmeny/adatlap/5922

XII. Minősítések felülvizsgálata

A Bizottság 2017. november 8-án minősített adat minősítésének felülvizsgálata érdekében javaslatot tett a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak.